Jak rozliczyć umowę zlecenia zgodnie z art. 30 ustawy o VAT.

 1. Czy tą formę rozliczania można zastosować do wszystkich umów zlecenia? Czy tak samo ujmuje się w rejestrze umowę zlecenie od strony zlecającego wykonanie pracy jak i przyjmującego zlecenie?
 2. Kogo rozumiemy przez zleceniodawcę, a kogo przez zleceniobiorcę? Czy mogę rozliczyć VAT z kwoty netto umowy zlecenia rzecz jasna po potrąceniu kwoty na składki ZUS i podatek?
 3. Ad 1. Wspomniana forma rozliczania stosowana jest w szczególnych rodzajach zleceń. Art. 30 ustawy mówiący o podatku od towarów i usług wyszczególnia czynności objęte wspomnianym sposobem rozliczania. W skład nich wchodzą: umowy komisu, pośrednictwa, czynności wynikające z zarządzania funduszami inwestycyjnymi, czynności wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia, czynności maklerskie lub innych tego rodzaju usług.
  Ad 2. Rozliczając zlecenie w oparciu o art. 30 ustawy o VAT zleceniodawca umieszcza w ewidencji tego podatku jako bazę opodatkowania wartość należną z tytułu dostawy, uszczuploną o wartość podatku. Zleceniobiorca umieszcza w tym rejestrze jako bazę opodatkowania wartość prowizji lub innych postaci honorarium za zakończenie zlecenia, uszczuploną o wartość podatku.
  Ad 3. Zleceniodawca to osoba dająca zlecenie do realizacji a zleceniobiorca to osoba przyjmująca zlecenie do realizacji.
  Ad 4. Dla przyjmującego zlecenie bazą do rozliczenia VAT jest kwota prowizji lub inny rodzaj honorarium za wykonane zlecenie uszczuplona o wartość podatku czyli w zasadzie pozyskana od zleceniodawcy (nie bierzemy pod uwagę podatku dochodowego, składek ZUS). Umowy zlecenia zrealizowane w zakresie posiadanej działalności gospodarczej są rozliczane w zakresie tej działalności. Opodatkowaniu VAT podlegają pozostałe umowy zlecenia gdy:

  • wykonujący zlecenie nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • osiąga zarobek w ramach umów zlecenia jako działalności wykonywanej osobiście,
  • umowa zlecenia nie jest umową podobną do umowy o pracę (te umowy, gdzie stosunek między zleceniodawcą a zleceniobiorcą można przyrównać do relacji pracownik-pracodawca, nie mogą być opodatkowane VAT-em).

  Gros usług świadczonych w oparciu o umowy zlecenia poza prowadzoną działalnością gospodarczą jest umowami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT.

  Zleceniobiorcy mogą być opodatkowani na zasadach ogólnych (art. 29 ustawy o VAT) albo zgodnie z wytycznymi sprecyzowanymi w art. 30 tej ustawy w myśl, którego zleceniobiorcy opodatkowaniu będą podlegali gdy:

  • wykonują umowę zleceniazgodnie, z którą stają się pośrednikami w zbyciu artykułów lub świadczonych usług zlecającego pracę,
  • uzyskujący zapłatę prowizyjną albo odmienne postacie zapłaty.

  Podstawę opodatkowania działań wynikających z opisanych umów zlecenia rozumiany jest przez obie strony, które zawarły umowę jako coś innego. A mianowicie:

  1. dla zlecającego zadanie – wartość należąca się z tytułu dostawy, pomniejszoną o kwotę podatku;
  2. dla zleceniobiorcy – wartość prowizji lub odmiennych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, pomniejszoną o kwotę podatku.

  Wspomniane wyżej reguły określenia podstawy opodatkowania, od której należy liczyć podatek VAT, wykorzystuje się odpowiednio kiedy w wykonaniu umów zlecenia jest dokonywany import towarów. Należy pamiętać, że bazę opodatkowania dla osoby sprowadzającej towar z zagranicy określa się zgodnie z art. 29 ust. 13-16.