Lista płac to dokument księgowy, występujący w rachunkowości i potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników, wraz ze wszystkimi należnymi składkami płaconymi zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W jaki sposób prawidłowo ją sporządzić?

Lista płac jest również punktem wyjścia do należytego wypełnienia deklaracji podatkowej i dokumentów ubezpieczeniowych, służy także prawidłowemu zaksięgowaniu płac. Tworzona jest zazwyczaj co miesiąc, bo tak powszechnie nalicza się wypłaty wynagrodzeń. W myśl rozporządzenia Ministerstwa Finansów, lista płac dla poszczególnych pracowników powinna zawierać:

 • podpisy osoby sporządzającej i akceptującej
 • informacje o zwolnieniach L4 za dany miesiąc zgłoszonych przez pracownika
 • informacje o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu przez pracownika
 • wykaz przepracowanych godzin nadliczbowych przez pracownika
 • nazwę pracodawcy
 • informacje o wysokości podstawy wymiaru o odliczania składek i podatku
 • datę sporządzenia
 • informacje o wysokości odprowadzonych składek ubezpieczeniowych w danym miesiącu
 • dane pracownika, takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres
 • informacje o wynagrodzeniu netto i brutto za dany miesiąc
 • informacje o przyznanych nagrodach dla pracownika
 • informacje o wysokości odprowadzonej zaliczki na pit w danym miesiącu
 • miesiąc, którego dotyczy
 • informacje o przyznanych premiach dla pracownika
 • nr stron
 • oznaczenie albo nazwę listy płac
 • informacje o przyznanych prowizjach dla pracownika
Jeśli firma zatrudnia sporą liczbę osób, z reguły „lista płac” prezentuje informacje zbiorcze o wysokości wypłaconych wynagrodzeń, ilości uiszczonych składek, o wysokości odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy, a dane, dotyczące poszczególnych pracowników przenoszone są na poszczególne „karty przychodów”.