Przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie daje efekt obniżenia podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. W jakich warunkach?

Ulgi podatkowe stosowane są przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Funkcjonuje kilka rodzajów ulg:

- uwzględniające poniesione przez płatnika koszty związane z uzyskaniem dochodu - ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- o charakterze zabiegu technicznego - zwrot nienależnie pobranych rent, przez co zapobiega się opodatkowaniu niefunkcjonującego dochodu,
- stanowiące zwrot wydatków związanych z egzystencją płatnika - ulgi z tytułu rehabilitacji płatnika będącego osobą niepełnosprawną i ulgi powiązane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,
- o charakterze rodzinnym- związane z rehabilitacją inwalidów w rodzinie
- o charakterze stymulacyjnym - darowizny na cele powszechnie użyteczne

Kryterium podmiotowo-przedmiotowego klasyfikuje ulgi podatkowe na dwie grupy:
1) przysługujące podmiotom prowadzącym własny biznes, ustawodawca przewidział tu m.in.:

- ulgę polegająca na odliczeniu od uzyskanego przychodu (np. składki na ubezpieczenia społeczne),
- ulgę polegająca na zastosowaniu niższych stawek podatkowych,
- ulgę polegająca na odliczeniu od podatku
2) przysługujące podmiotom nieprowadzącym własnego biznesu, kategorie ulg są tu takie same jak w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej

Odliczanie od dochodu

Od dochodu można odliczyć:

- składki na ubezpieczenia społeczne,
- faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi , na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
- wydatki na cele rehabilitacyjne i wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Popularnym odliczeniem jest ulga na zakup lekarstw , których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Odliczenie dotyczy tylko wydatków ponad kwotę 100 zł na miesiąc
- wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu korzystania z sieci w budynku będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym sumy 760 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba mieć faktury VAT od dostawcy usług internetowych wystawione na swoje nazwisko,
- darowizny przekazane na cele (nie więcej niż 6% dochodu), także krew

Odliczanie od podatku

Od obliczonego już podatku można odliczyć:

- kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej według ustawy o działalności pożytku publicznego do wysokości 1% kwoty obliczonej,
- za miniony i bieżący rok na każde dziecko możemy odpisać od podatku 1112,04 zł - czyli 60 zł mniej niż w 2008 r. Przy dwójce dzieci limit zwiększa się do 2224,08 zł. Przy trójce do 3336,12 zł. Ulga przysługuje na wszystkie dzieci poniżej 18. roku życia, na młodzież uczącą się do 25. roku życia, ale tylko jeśli płaca młodego człowieka nie przekraczają 3091 zł, oraz na dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny czy rentę socjalną. Limit ulgi ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc opieki otrzymuje 1/12 ulgi

Zryczałtowany podatek (w wysokości mniejszej od stawek podstawowych) pobiera się m.in. od:

- wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, w wysokości 10% wygranej czy nagrody
- od świadczeń otrzymanych przez emerytów czy rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej czy spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem - w wysokości 10% należności

Ulgi podatkowe w 2010 roku

Za bieżący rok będziemy rozliczać się według progresywnej skali podatkowej. Osoby zarabiające poniżej 85 528 zł zapłacą 18 proc. podatek pomniejszony o kwotę 556,02 zł. Ci, którzy zarabiają więcej niż 85 528 zł, czyli więcej niż 7083 zł miesięcznie, zapłacą 14 839,02 zł podatku plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł. Zarobki, od których nie trzeba płacić podatku, to 3091 zł rocznie. Skala podatkowa w 2010 jest identyczna jak w zeszłym roku.
W 2010 roku resort Finansów chce umożliwić składanie kolejnych zeznań podatkowych drogą elektroniczną, bez konieczności stosowania tzw. e-podpisu. Za pomocą systemu e-Deklaracje będzie można przekazać skarbówce zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.