Umowa o pracę podlega pod K.p.. To oznacza, że wszystkie poczynania zarówno pracownika, jak i pracodawcy, regulują przepisy prawa. Z kolei, umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, sporządzoną pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Reguluje ją przepisy Kodeksu cywilnego. Jednakże to nie jedyne różnice pomiędzy tymi umowami.

Umowa o pracę
Zgodnie z przepisami ustawy, umowę o pracę zawrzeć można na czas określony lub nieokreślony. Z postanowień umowy o pracę powinno wynikać jakiego rodzaju umowę zawarły strony. Trzeba również określić warunki, na jakich została zawarta umowa, a w szczególności:

  • miejsce pracy oraz miejsce jej wykonywania
  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy
  • termin rozpoczęcia pracy
o więcej, pracownikowi należy się:
  • wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalna stawka określona przez państwo
  • urlop wypoczynkowy
  • prawo do przerwy w pracy
  • prawo do zwolnienia chorobowego
Znaczący jest również fakt, iż rozwiązanie umowy o pracę może odbyć się tylko w sposób przewidziany K.p..

Umowa zlecenia
Umowa zlecenia powinna być zawarta na piśmie, pod rygorem jej nieważności, a każde jedne zmiany jej postanowień muszą zostać opisane stosownymi aneksami. Nie ma z kolei nakreślonych wytycznych, podłóg jakich musi być ona zawierana. Ustawa nie przewiduje także minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzeniowych. Nie ma również zapisów co do urlopu i przerw w wykonywanych obowiązkach. Wszystko to musi być określone indywidualnymi postanowieniami umowy.