Każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do zmniejszenia podatku VAT. Podstawą do zmniejszania wymiaru należnego podatku z tytułu dokonanej sprzedaży jest kwota podatku naliczonego. Natomiast kwotę podatku naliczonego, czyli podatku VAT, stanowi:

- zryczałtowany zwrot podatku (podatek wykazany na fakturze VAT RR)

- wpłacona różnica VAT do dopłaty powstała w wymiarze podatku w imporcie w wyniku wydania przez organ celny decyzji, określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

- kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

- suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, przy czym uwzględnić trzeba rabat:

  • z tytułu nabycia towarów i usług
  • od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
  • potwierdzających dokonanie przedpłaty ( zadatku, zaliczki, raty), jeśli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego

- kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca

- różnica podatku od nabycia towarów, które są instalowane albo montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, na terytorium kraju, jeżeli podatek VAT został w całości, z tytułu ich importu, pobrany od podatnika, który dokonał nabycia tych towarów - w przypadku jeżeli kwota podatku z tytułu importu towarów jest niższa od kwoty podatku, jaka byłaby należna z tytułu dostawy tych towarów na terytorium kraju

- w przypadku importu - suma kwot podatku, wynikająca z dokumentu celnego

- kwota podatku należnego od importu usług

U podatnika realizującego WDT nowego środka transportu, sumą podatku naliczonego jest kwota będąca równowartością 22 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie nie może być jednak większa od kwoty podatku zawartego w fakturze, stwierdzającej nabycie tego środka albo dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego przedsiębiorcę od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.