Pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim przysługuje wynagrodzenie. Wynika to z zapisów Kodeksu Pracy. Mocodawca różnicuje jednakże odmienną wysokość świadczenia chorobowego. W jaki sposób oblicza się więc wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy?

Niezdolność pracownika do wykonywania obowiązków służbowych nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłacenia mu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Pod warunkiem jednakże, że ta niezdolność do wykonywania służbowych obowiązków potwierdzona jest zaświadczeniem od lekarza. Wówczas, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za pierwsze 33 dni (w ciągu całego roku kalendarzowego) trwania zwolnienia L4. Powyżej tego okresu zobowiązanie przechodzi na ZUS. Wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie pracowników, którzy ukończyli 50-ty rok życia, wówczas, pracodawca zobowiązany jest opłacić jedynie 14 pieszych dni zwolnienia chorobowego.

Ustalanie wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowi 80 proc. podstawy wynagrodzenia uwzględnionego na umowie o pracę. Wynagrodzenie wylicza się według ogólnych zasad przewidzianych w Kodeksie Pracy i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy.

Wyjątek - stuprocentowe wynagrodzenie należy się pracownikowi, który na zwolnieniu chorobowym znalazł się w wyniku :

  • następstwa wypadku w drodze do pracy albo z pracy
  • poddania się zabiegowi pobrania organów, tkanek albo narządów
  • następstwa wypadku przy pracy
  • ciąży
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców organów, dawców tkanek i narządów
Wynagrodzenie oblicza się wówczas według ogólnych zasad obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych.