Każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę, przebywającej na zwolnieniu lekarskim przysługuje wynagrodzenie. Wynika to bezpośrednio z Kodeksu Pracy. Mocodawca różnicuje jednakże wysokość wypłaty chorobowej. W jaki sposób oblicza się więc wynagrodzenie za czas choroby?

Niezdolność pracownika do wykonywania obowiązków służbowych nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłacenia mu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Pod warunkiem jednakże, że ta niezdolność do wykonywania służbowych obowiązków uwierzytelniona jest zwolnieniem L4 wystawionym przez lekarza. Wtenczas, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za pierwsze 33 dni (w ciągu całego roku kalendarzowego) trwania zwolnienia chorobowego. Powyżej tego okresu zobowiązanie przechodzi na ZUS. Wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie pracowników, którzy mają ukończony 50-ty rok życia, wtenczas, pracodawca zobowiązany jest opłacić tylko 14 pieszych dni zwolnienia chorobowego.

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowi 80 proc. podstawy wynagrodzenia przewidzianego umową o pracę. Wypłatę nalicza się według zasad opisanych w KP i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy.

Wyjątek - 100 procentowe wynagrodzenie należy się pracownikowi, który na zwolnieniu lekarskim znalazł się w wyniku :

  • ciąży
  • następstwa wypadku w drodze do pracy lub z pracy
  • następstwa wypadku przy pracy
  • poddania się zabiegowi pobrania tkanek, organów lub narządów
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców tkanek, dawców organów oraz narządów
Wynagrodzenie wylicza się wtenczas na podstawie ogólnych zasad obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz wypłaca za każdy dzień niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych, nie wyłączając dni wolnych.